saadet

Milli Görüş

mllgrnedrerbakanoa0

Milli Görüş demek kaba kuvveti degil. hakkı ve haklılığı üstün tutan zihniyet demektir. Bu manada aldığımız zaman elbette Milli Görüşün tarihi Adem (as)la başlar Çünkü O hakkı ve adaleti üstün tutan en güzel insanlardan, ömeklerden birisiydi. Tarih boyunca hep Hakkı üstün tutanlar, adaleti üstün tutanlar etkili oldukları dönemce insanlar saadet yasadılar. Kaba kuvveti üstün tutanlar etkili oldugu dönemlerce de hep zulüm gördüler.
Anadolumuz’a Milli Görüş, Hakkı üstün tutma zihniyeti, 1071 MalazgirtZaferi’yle geldi. Onun arkasından bin yıldan beri Anadolumuz’da milletimizin kendi görüşü olan Milli Görüş sayısız zaferler kazandı. İstanbul solculukla, liberalcilikle, şuculukla-buculukla değil, ya: Milİi Görüşle fetholundu ve aynı şekilde Çanakkale Savaşı Milli Görüş’le yapıldı. İstiklal Savaşımız Milli Görüş’le yapıldı. Onun için Milli Görüş’ün tarihi Adem (as)’la başlar. Türkiye’de çok partili hayata 1946 yılında girildi. 1946 yılından, 1969 yılına kadar çeşitli görüşler ülkenin siyasetinde rol oynadılar. Anca bunlar milletimizin beklediği, özlediği hizmetleri yapamadılar. Bu sebeptendolayıdırki. yıl 1969’a aelince bu milletimizin bağrından Milli Görüş fışkırdı. Ve böylece 14 Ekim 1969’da Milli Görüş ilk defa TBMM’de temsil edildi. Çok partili hayata girdikten sonra, bu sebepten dolayı, 14 Ekim 1969 Milli Göruş’ün tarihinde önemli bir yer işgal eder. Bu seçimlerde, yani Ekim 1969 seçimlerinde bağımsız aday olarak 18 tane kardeşimiz yurdun muhtelif yerterinde Milli Görüş’ü temsil ettiler, canla başla çalıştılar.

erbakanved8

Rahmetlik Eşref Edip Bey, parti merkezimizde yapmış olduğu tarihi konuşmas.ında şunları söyledi: “Berı doksan küsür yaşındayım. Yetmiş yıldan beri bu milletin aslına döneceğine inandım; yazdım ve bunun mücadelesini yaptım. Şimdi madem ki, bu günü yaşadım, artık bundan sonra ölebilirim. Çünkü yetmiş yıldan beri inandığım ve ileıi sürdüğüm davayı bugün gerçekleşmiş olarak yaşadım. MNP’nin kurulması bu milletin aslına dönmesîdîr. Bu sebepten dolayıdır ki, artık bundan sonra ölsem de gam yemem” diyerek bu olayı tarif etmiştir
İşte Milli Görüş bu sebepten dolayı bu milletin kendisidir; aslıdır tarihidir. inancıdır. Daha ilk kurulduğu günde butespitler yapılrnıştır. MSP 1972 yılında kuruldu, 11 Ekim 1972. Biryıl sonra seçimlere girdi. O biryıl esnasında bütün Türkiye’de teşkilatlı ve seçime hazırlı Seçimlerde 12 oyalarakTürk siyasetininenonemli unsurlanndan birisi haline geldi. Ve TBMM’de biranahtar parti olarak milletimize çokbüyük hizmetler yaptı. 1974’den 1978’ekadar dörtyıl üçkoalisyon hûkümetindebüyük hizmetler yapan MSPdönerninde büyük başarı diplomaları elde edildi. Bu dönemde Kıbrıs Barış Harekatı başarıldı. Bu harekatın baştan sona kadar yürümesinde Milli Gorüş’ün nasıl tarihi bir rol oynadığı herkesçe bilinmektedir. Bu dönemdebüyük AğırSanayi Hamlesi yapıldı. Anadolu’nun hertarafına büyük tesisler kuruldu ve Milli Görüş bir numaralı diplomasını aldı. Bundan başka bu hareketi önlemek için seçimler one alınınca ortaya. meydana getirilen popülist tatbikatlar yüzünden meydana gelen ekonomik çoküntüler seçiminarkasmdan kısa sürede yeniden tamir edildi, Milli Görüş ikinci diplomasını aldı ve ağır sanayi hamlesini hızla yurutmeye başladı. Bu sefer bunu engellernek için “Guneş Motel” metotlarma başvuruKJu. Milli Selamet donemi bâştan sona kadar milletimize yapilan büyük hizmetlerle doludur. Bu saydıklanma ilaveten Türkiye’nin İslam Konferansına tam üye yapılması o donemde Milli Selametin gayretleriyle olmuştur. Ve odönemde Anadolu’nun her köşesine büyük tesisler yapılmış, Anadolu’muzun bir ucundan bir ucuna daha o zaman otoyûllarla donatılması için gereken hazırlıklar hatta anlaşmalarbile yapılmıştır.
1980 ihtilalinde bütün partiler kapatılmış oldu  1983de yeniden partiler kurulduğu zaman 19 Temmuz 1983’de Refah Partisi de kuruldu. RP hepinizin çokyakm birtarih olarak yaşadığı gibi, kurulduğu tarihten itibaren hızla bütün milletin gönlünü fethetti. Sırasıyla 14 sene esnasmda gindiği seçimlerde 4, 7, 10, 17, 22, 34 (oranında) oy aldı. Ve bildiğirniz 54. Hükümetin başarılı icraatlannı yaptı. Böyleceyeni zaferler kazanarak yeni diplomalaraldı. Ocak 1997de bazı çevnelerin hazııiattıkları kitaplarve konferanslarlada sabitolduğu gibi RP ortaya atılan suni bahanelerden değil. halkın parastnı halka verdiği için, 6 ayda 35 nrıilyardolardevlete yeni imkam milli kaynaklardan temin ettiği için, rantiyeye giden faizlerden 10 milyardoları kurtandıgı için, TürkiyeYıin Yeniden BüyükTürkiye olması için projeler hazırladığı için, biryan dış güçlerin hoşuna gitmediğinden, obüryanda ioerdeki rantiyeciler bu faizleri kendi kayıpları gibi saydıkiarı için çeşitli etkilere, yollara başvurmak suretiyle RP’nin millete yaptığı büyük hizmetleri engellediler. Böylece RP de yine bizim inancımıza göre tamamen yasalara aykırı olarak, yasalar iptal edilmeksuretiyle, hukukun arka taraflanndan dolaşılarak maalesef kapatıldı.
Bunun arkasmdan hepinizin bildiğı gibi 17 Aralık 1998 tarihinde Fazilet Partisi kuruldu ve Fazilet Partisi hızla yurtsathındateşkilatlı. 14 Mayıs 1998 tarihinde RP’li milletvekillerinin Fazilet Partisine girmesiyle FP, Milli Görüş ütemsil eden ülkenin en buyük partilerinden biri oldu Bütün engellemelere rağmen, aleyhteki propagandalara rağmen, yapılmışolan 18 Nisan 1999 seçimlerinde, rnahalli seçimlerde (%) 24 oy alaraken büyuk parti oldu vesiyasi seçimlerde de yapılan pnopagandalar yüzünden
(%) 16oy alarakyine ülkenin en büyük partilerinden birisi olduğunu ortaya koydu FP doneminde milletimize çokönemli, çok başarılı hizmetler yapıldı FP, insan haklarım korumak için yapmış olduğu mücadele bahane edilerek. hızla gelişmeye namzet olduğundan dolayı kapatıldı.
Bunun arkasından Saadet Partisi tam 20Temmuzgünü, Kıbrıs Barış Harekatı günu kuruldu ve şimdi Milli Görüş, Saadet Partisi dönemini yaşamaktadır
Kurtuluş ve SaadetAncak Milli Görijş İle Mümkündür Matematik İspat İnsanın sâadete ulaşabilmesi için şu beş şartın olması gerekir:
Huzurve Barış
Hürriyet
Adalet
Refah
İzzet, onur, saygmlık. Bu beş şart, insanlarm ve toplumlann saadetleri için hem gerekli hem de yetertidir. Bunlar varsa insan mutludur, bunlann bir tanesi eksikse saadet gerçekleşmez. İnsanın saadetinin gerçekleşmesinin ancak Milli Görüş’le mümkün olabileceği, taklitçi zihniyetlerle saadetin sağlanamayacağı matematik olarak gösterilmektedir.
(Bu bölüm 8 Eylül 2002 tarihli Milli Görüş Şurasında Necmettin Erbakan’ın yaptığı konuşmadan almmıştır.)

erbakanveairsanayhamlesle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

iPortal Kodlayan: Özer Gül